Met ingang van 1 januari is er nogal wat veranderd qua ontslagrecht. De Wet Werk en Zekerheid wil dat ontslagprocedures eerlijker en sneller verlopen. Een deel van de regels geldt met ingang van 1 januari 2015, de andere wijzigingen gaan in met ingang van 1 juli 2015.

Beëindiging tijdelijk contract

Een tijdelijk contract verloopt van rechtswege. Werkgevers waren niet verplicht om van te voren aan te geven of het wel of niet wordt verlengd, dat zorgde voor onzekerheid bij de werknemer. Vanaf januari zijn werkgevers verplicht om werknemers minimaal een maand van te voren schriftelijk in te lichten als het contract niet wordt verlengd. Dit wordt de aanzegtermijn genoemd. Doet een werkgever dit niet, dan is deze de werknemer een maandsalaris schuldig.

Proeftijd tijdelijk contract

Vanaf begin dit jaar mag er in tijdelijke contracten met een looptijd van 6 maanden of minder geen proeftijd meer worden opgenomen. Duurt het tijdelijke contract langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar dan geldt een proeftijd van een maand. Dit is ook het geval als het om projecten gaat, waarbij er geen sprake is van een einde in kalendermaanden. Is er sprake van tijdelijke contracten van twee jaar of langer, dan geldt een proeftijd van twee maanden.

Dit is een ingekort bericht uit het februari nummer van Baby-Wereld.