nieuwe wet faillissement

Veel bedrijven zitten door corona of andere redenen met financiële schulden.  Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord kan een overeenkomst worden gesloten met schuldeisers en kan een faillissement mogelijk worden voorkomen.

Helpende hand met nieuwe faillissementswet

Veel bedrijven kunnen door de coronacrisis maar net het hoofd boven water houden. Op dit moment ontvangen organisaties nog overheidssteun, maar als dit straks wegvalt zullen veel bedrijven omvallen, zo wordt voorspeld. Dan lijkt het aanvragen van een faillissement de enige uitweg; een waardevernietiging en een drama voor de ondernemer. Tot nu toe bood de Nederlandse wet geen goede regeling voor ondernemers met moeilijkheden.  Hiervoor is eigenlijk surseance van betaling bedoeld, maar dit wordt zelden ingezet en leidt meestal toch tot een faillissement. De overheid biedt ondernemers nu een helpende hand met een nieuwe Faillissementswet waarmee schulden worden gesaneerd en afgekocht.

Mogelijkheid tot akkoord schuldeisers

Deze Wet Homologatie Onderhands Akkoord, ook wel de WHOA genoemd, is op 1 januari 2021 ingegaan en biedt ondernemers de mogelijkheid een akkoord te sluiten met een deel van hun schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van de schulden. De rechtbank kan dan overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit gesloten akkoord. Voorheen was het zo dat een partij de zaak kon dwarsbomen. Met de nieuwe wet kan dat niet meer. Zijn er schuldeisers of aandeelhouders die niet aan dit akkoord willen meewerken, dan kunnen ze hier toch aan worden gehouden.

Hieronder de te nemen stappen voor het aanvragen WHOA

 1.  Indienen verklaring
  Je moet als ondernemer eerst aannemelijk maken dat je organisatie failliet gaat doordat de schuldenlast te groot is, maar dat je bij herstructurering van de schulden nog wel door kunt gaan met je bedrijf. Deze verklaring dien je in bij de griffie van de rechtbank, het sein dat je wilt werken aan een WHOA-akkoord. Er kan gekozen worden voor een open of besloten procedure. Wordt de zaak besloten behandeld, dan wordt dit akkoord niet bekendgemaakt in het Handels- en Insolventieregister. Ondernemers kunnen een afkoelingsperiode bij de rechter aanvragen van 4 maanden met een extra verlenging van 4 maanden. In deze periode is het niet toegestaan dat schuldeisers actie tegen je ondernemen. Gaat het om zeer complexe zaken dan helpt de rechtbank met het aanwijzen van een herstructeringsdeskundige.
 2. Saneringsvoorstel maken
  Vervolgens moet je, bij voorkeur met alle betrokkenen, een saneringsvoorstel maken. Dit kun je zelf doen, maar je kunt maar één keer een voorstel indienen, dus wordt aangeraden je te laten adviseren door een financieel expert of advocaat. Er is veel keuze als het om de inhoud van het voorstel gaat, mits het maar redelijk is. Het is niet de bedoeling dat iemand slechter van het akkoord wordt dan bij een faillissement. Alle schuldeisers en aandeelhouders moeten in groepen (klassen) worden ingedeeld, rekening houdend met de rechten die ze hebben als er sprake zou zijn van een faillissement. Aandeelhouders staan lager in rang dan leveranciers en de Belastingdienst. En mkb’ers hebben recht op minstens 20 procent van hun vordering.
 3. Voorleggen concept voorstel aan schuldeisers
  Is het concept voorstel klaar? Dan wordt deze aan de schuldeisers voorgelegd. Zij hebben dan 8 dagen de tijd om het te bestuderen en hun stem uit te brengen: gaan ze akkoord of niet? De stemming kan persoonlijk of schriftelijk worden gedaan. Om het akkoord aan de rechter voor te leggen moet minstens tweederde van de schuldeisers per klasse instemmen. De uitslag en het verslag van de stemming moet daarna naar schuldeisers en aandeelhouders worden gestuurd.
 4. Bevestiging akkoord
  Om het akkoord te kunnen afdwingen bij andere partijen moet de rechtbank het voorstel eerst bevestigen (homologeren). Binnen 2 weken vindt de zitting van de rechtbank plaats. Crediteuren kunnen in deze periode een verzoek tot afwijzing indienen. Gaat de rechtbank akkoord, dan zijn alle partijen eraan gebonden. Bij afwijzing kun je als ondernemer in beroep gaan.

Bron: KvK, Sprout, Eerstekamer.nl
Meer artikelen lezen over bedrijfsvoering